Selecteer een pagina

 

 

Voorwaarden

Algemene zaken

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Henk van Dongen handelend onder de handelsnamen Divi Handleiding, Elegant Webdesign en Divi Academy.

 • Het (direct vanaf divihandleiding.nl) kopen of gebruiken van producten van Divi Handleiding impliceert dat de gebruiker/klant deze Algemene Voorwaarden zowel gelezen en geaccepteerd heeft en bekend is met de inhoud van de website divihandleiding.nl.
 • Het kopen of gebruiken van producten van Divi Handleiding die aangekocht zijn via elegantthemes.com impliceert dat de gebruiker/klant de Algemene Voorwaarden van Elegant Themes zowel gelezen en geaccepteerd heeft en bekend is met de inhoud van de website elegantthemes.com. Op producten die aangeschaft zijn via elegantthemes.com gelden de voorwaarden van elegantthemes.com.
 • Divi Handlieding behoudt zich het recht de voorwaarden en website divihandleiding.nl op ieder moment te wijzigen, zonder de klant daarvan op de hoogte te hoeven brengen.
 • Divi Handleiding garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Alle prijzen op de site zijn exclusief de wettelijk verschuldigde BTW
 • Hoewel we niet kunnen controleren voor welke sites onze gebruikers Divi Handleiding gebruiken, bieden wij geen ondersteuning op sites met 18+ of illegale inhoud.
 • Er geldt geen zichttermijn omdat het downloaden van software product(en) betreft. Er is tevens geen restitutie mogelijkheid voor licenties omdat de software voor aanschaf van licenties vrij te downloaden en testen is.
 • Er ook geen restitutie mogelijkheid voor de e-book producten (PDF).
 • Divi handleiding is een Nederlands bedrijf, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. In geval van een geschil tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen wordt getracht deze onderling op te lossen en indien dit niet mogelijk is, dienen geschillen te worden voorgelegd aan de Kantonrechter te Den Haag.
 • Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen etc. en (technische) specificaties op de internet sites van Divi Handleiding gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Eenzijdige beƫindiging

Divi handleiding behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden, toegang tot de website, geldigheid van licenties, de software ontwikkeling en activiteiten te beƫindigen indien gebruikers zich niet houden aan de Algemene Voorwaarden of voor iedere andere reden. In geen geval is Divi Handleiding gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Overmacht

Divi Handleiding is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van Divi Handleiding behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Divi Handleiding. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Divi Handleiding behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Divi handleiding gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.