Selecteer een pagina

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Divi Handleiding aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op divihandleiding.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Divi Handleiding (ook niet via een eigen netwerk).

Divi Handleiding kan er niet voor instaan dat de informatie op divihandleiding.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Divi Handleiding sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van divihandleiding.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om divihandleiding.nl te kunnen raadplegen.

Wanneer de bezoeker van divihandleiding.nl de de producten van “Divi Handleiding” download of een licentie bestelt, legt de website divihandleiding.nl namens Divi Handleiding voor administratieve doeleinden gegevens van die bezoekers vast. Daarnaast legt Divi Handleiding gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om bezoekers te informeren over nieuwe online en offline activiteiten, producten en diensten van Divi Handleiding.