Selecteer een pagina

Terms and Conditions

Artikel 1

1.1 – Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van Divihandleiding.nl en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Divihandleiding.nl als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2

2.1 – Deelname
Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van Divihandleiding.nl door het online aanmeldings formulier in te vullen.

2.2 – Beoordeling
Het is ter beoordeling van Divihandleiding.nl of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Divihandleiding.nl is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3

3.1 – Algemene toelatingseisen

  • Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
  • De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
  • Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

3.2 – Websites
Iedere website die deel neemt aan het affiliatepartner programma van Divihandleiding.nl dient zich te onthouden van:

  • erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
  • misleiden van derden
  • schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
  • bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
  • conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Divihandleiding.nl
  • discriminerend of aanstootgevend karakter

3.3 – Email
Opname van links naar Divihandleiding.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Artikel 4

4.1 – Affiliate programma
De affiliate partner ontvangt 25% van de verkoop die tot stand komt via een link naar Divihandleiding.nl vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner.

4.2 – Links
Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in achtneming van artikel 3.

4.3 – Metingen
De verkopen worden gemeten aan de hand van cookies. Deze cookies hebben een geldigheids duur van 30 dagen. Alle metingen van Divihandleiding.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Divihandleiding.nl. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

Artikel 5

5.1 – Betalingen
Uitbetaling geschiedt op de eerste maandag van de maand met een minium van €20,00.

5.2 – Rekeningnummers
Uitbetaling geschiedt via bank of giro overschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft.

5.3 – Beoordeling
Divihandleiding.nl zal iedere verkoop beoordelen.

Artikel 6

6.1 – Beëindiging overeenkomst
Divihandleiding.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Divihandleiding.nl affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

6.2 – Uitsluiting
Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7

7.1 – Wijzigen voorwaarden
Divihandleiding.nl is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 – Gevolgen
De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8

8.1- Schade
Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Divihandleiding.nl affiliate programma zal door Divihandleiding.nl op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9

9.1 – Aansprakelijkheid
Divihandleiding.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 10

10.1 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten door en met Divihandleiding.nl afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.